fredag 27 juli 2012

Above and Beyond

I blogginlägget Hur ska it användas i skolans undervisning? skriver Stefan Pålsson om projektet New Millennium Learners och slutrapporten Connected Minds: Technology and Today’s Learners. Projektet gick ut på att undersöka vad den digitala utvecklingen innebär för barn och ungdomar och för undervisningen i skolan.
Hårdvara och digitala medier är inte enbart att betrakta som verktyg som enkelt kan integreras i skolans vardag. Istället handlar det om systemförändrande krafter som ställer nya kompetenskrav, vilket bland annat innebär att undervisning, kunskapssyn och bedömning av elevers kunskaper och lärande måste finna nya former.
skriver Stefan Pålsson och syftar på delrapporten Are the New Millennium Learners Making the Grade (2010) där man konstaterar att det är...
nödvändigt att allmänhet och beslutsfattare kan se it-satsningarna i skolan ur ett holistiskt, systemövergripande perspektiv. Annars går det inte att förstå och hantera de komplexa förändringar och de utmaningar som teknikutvecklingen faktiskt innebär för utbildning, undervisning och lärande. Det blir även svårt att hantera de nya samhällsklyftor som riskerar att växa fram.
De klyftorna kan dels vara klyftor mellan olika sociala grupper - exempel ges på att undersökningar visar att ungdomar från lägre socialgrupper huvudsakligen använder dator till underhållning, medan de som har föräldrar med akademisk bakgrund och digital vana får stöd och uppmuntran att utveckla sitt lärande med hjälp av tekniken.
Klyftorna kan också vara fråga om kompetensskillnader. I slutrapporten varnas för att se dagens unga som en homogen grupp av "digitala infödda". Det skrivs även om att begreppen "digital kompetens" behöver ses som ett vidare begrepp, som rör flera olika kompetenser och färdigheter.
Stefan Pålsson skriver:
En av huvudpoängerna i Connected Minds är att det inte alls handlar om tekniken i sig, utan om hur den kan användas för att koppla samman lärande med andra lärande, med mentorer, med information från världens andra håll och med helt nya sociala och mediala uttrycksformer.
När jag läser Stefan Pålssons sammanfattning av projektet och om rapporterna blir det tydligt för mig att det inte finns någon "quick fix" för hur IT ska användas i undervisningen. Utformningen av en modern undervisningen behöver skapas med öppenhet och lyhördhet och ansvaret för utformningen behöver delas mellan forskare, beslutsfattare, pedagoger, elever och föräldrar. Jag fick en bra känsla av att det verkar finnas insiktsfull forskning på området även om ingen vet hur framtidens lärande kommer att kunna se ut.


Stefan Pålsson skriver i sitt blogginlägg om uttrycket 21st century skills. Det uttrycket och länken han gav ledde mig till nedanstående film som visar på moderna kunskaps förmågor.Tack Stefan Pålsson för att du sammanfattade projektet och rapporterna och därigenom gav mig, och andra som jag som inte mäktar med att ta oss igenom rapporterna, möjlighet till en liten inblick.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar